Beretning fra Byrådsgruppen – Forår 2023

v/ Gruppeformand Birgitte Munk Grunnet

Vi har nu haft et nyt flertal i Kolding Kommune i mere end et år! Socialdemokratiet er tilbage som retningssættende – og vi er med til at sætte dagsordenen sammen med de øvrige i firkløveret: SF, de konservative og de radikale. Det er et samarbejde som fungerer godt – med de forskelligheder som vi har. Jeg oplever det som et samarbejde, der giver velfunderede beslutninger. Den politiske forskellighed er der,- men vi har en god kerne af værdier som vi deler og der er tydelige Socialdemokratiske afsæt i den førte politik,- og det kommer borgerne i kommunen til gavn.

Økonomien

Det ser ud som om, at økonomien for 2022 lander fint uden budgetoverskridelser inde for de enkelte områder. Det gælder både vores service udgifter og vores udgifter til anlæg.

Samlet er der blevet 1.071 flere borgere i Kolding Kommune i 2022! Det er dejligt, at flere ønsker at bo her, men det sætter krav til os om, at vi skal følge med og sørge for at der er plads i vores daginstitutioner og skoler.

Vi er langt hen af vejen ude af Coronaens livtag – til gengæld står vi med store udfordringer på grund af krigen i Ukraine. De umiddelbare konsekvenser er, at vi har modtaget ca. 400 flygtninge i kommunen. Det har betydning for kommunes økonomi. Nogle af flygtningene bidrager aktivt på arbejdsmarkedet, nogle kan ikke- og børnene går i skole og bliver passet i kommunens daginstitutioner.

Krigen belaster alle via den voldsomme inflation – som heldigvis ser ud til at være nedafgående. De høje energipriser til el og gas er med til at udhule mange familiers økonomi og det samme gælder kommunernes økonomi. Krigen og konsekvenserne af udgifter fra Corona-tiden betyder desværre også at kommunerne ikke

bliver tilført den økonomi, som vi kunne ønske og som vi har brug for idet, det økonomiske råderum for staten, regionerne og kommunerne i de kommende mange år, er nærmest ikke eksisterende.

Vi har et mål om at have en fri likviditet på 400 mio. kr. og en buffer på minimum 30 mio. kr. så økonomien ikke kommer til at skride. Det har vi ikke fra 2026 med mindre vi arbejder målrettet på at nå målet – og det er en bunden opgave at nå det, hvis vi vil have den robusthed, som vi hele tiden taler om. Derfor er det for os Socialdemokrater vigtigt med stabil økonomisk styring og langsigtede mål og løsninger. Socialdemokraterne har som noget nyt fået indført en kvartalsvis risikovurdering af kommunens samlede budget, så vi træffer beslutninger med åbne øjne igen!

Byrådsgruppen har fokus på at styrke Kommunens robusthed og på at skabe en bæredygtig økonomi. Det er der enighed om imellem de konstituerende partier. I den økonomiske politik er der derfor fokus på ”Strukturelle prioriteringer” og organiseringen i kommunen. Jeg er meget optaget af, at vi i den kommende periode skal turde se på nogle at de strukturer, der er bygget op.

Det har gennem flere år været en socialdemokratisk mærkesag at decentralisere og at give større selvbestemmelsesret til medarbejdere og give dem mulighed for at sætte deres faglighed mere i spil i løbet af arbejdsdagen. Hvis medarbejderne har gode rammer til at varetage deres arbejde, kan det være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø og det kan også bidrage til at skabe bedre løsninger til gavn for borgerne.

Et af de strukturelle greb som vi er optaget af, er decentralisering som igennem længe tid er sat på dagsordenen af statsminister Mette Frederiksen og der er forventninger til kommunerne om, at vi udvikler ældreomsorgen, børnepasningen og andre velfærdsområder. Det er helt og aldeles nødvendigt at vi udvikler velfærden i Kolding Kommune.

En af vores mærkesager er, at arbejde for en bedre ældreomsorg. I de kommende år bliver der heldigvis flere ældre, som lever længer og flere børn, der har brug for gode rammer at rundes op i. Det betyder ganske enkelt at der er flere, der har større behov og at der er mindre økonomi til at betale for det.

Børn og unge

Inden for børnepasningsområdet er vi udfordrede: der er sat 5 mio. kr. af i 2023 og 35 mio. kr. pr. år i perioden 2024-2028 som har til formål at sikre, at der kan tilbydes tilstrækkelig med dagtilbudspladser. Det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt og det har været nødvendigt, at afsætte 23. mio. kr. mere til etablering af børnepasningspladser. Vi gør det godt på børnepasningsområdet – men vi nødt til at løfte niveauet mere. Vi lever op til minimumsnormeringerne, men alligevel er der ofte tyndt bemandet i dagtilbuddene. Det kan vi ikke være bekendt og det vil vi arbejde for at gøre bedre fremadrettet, fordi børn har krav på en god og tryg barndom.

Med budgetforliget for 2023 blev der også sat flere midler af til sårbare og udsatte børn og unge. Som i resten af landet er der stigende udgifter til specialundervisning, fordi flere elever har behov og udgifterne til børn med handicap stiger. Derfor er der 28 mio. kr. til forskellige tiltag inden for specialundervisning og børnehandicap.

Sundhed

Inden for sundhedsområdet har vi kæmpet for at Døgnrehabilitering igen har åbent alle dage om året, da det er nogle af vores allermest sårbare mennesker, der er i rehabilitering der. Der er stadig en udfordring med åbning i julen, men vi er på vej.

Vi har yderligere fået afsat midler til øget seksuel sundhed blandt vores unge – i Kolding Kommune har vi i en del år haft Danmarks rekord i den seksuelt overførte sygdom klamydia. Det kan vi ikke være bekendt ikke at gøre noget ved!

De strukturelle tiltag

Generelt er forebyggelse slet ikke højt nok på dagsordenen i de tiltag vi har og i vores hoveder i kommunen, med det er vigtigt af to årsager: det giver bedre og længere levede liv – og vi er overbeviste om, at det er billigere for samfundet i længden. Det uanset hvilket område, der er fokus på! Det kan være mennesker og familier med handicap som skal have den rigtige understøttelse fra starten, det kan være familier med psykisk sygdom, ældre, der har brug for hjælpemidler osv. Derfor skal det forebyggende perspektiv højere på de fælles dagsordner!

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023 tog vi hul på de strukturelle ændringer på senior-området, hvor der er et sygefravær i Kolding Kommune som er ca. dobbelt så højt som i resten af landet. Der er politisk sat krav om at det skal reduceres og det tror vi kan ske ved hjælp af decentralisering/organisering og ledelsmæssig fokus. Vi har også sat fokus på øget brug af velfærdsteknologi for at frigøre tid til pleje og omsorg.

En af måderne til at arbejde med de strukturelle ændringer er udvalget ”Social bæredygtighed”. Opgaven for udvalget i indeværende byrådsperiode er, at udarbejde scenarier for fremtidens velfærd i Kolding Kommune. I 2022 var temaet ”Det god liv med handicap”. Formålet er at sætte fokus på, at alle har krav på et godt, sundt og indholdsrigt liv og på at kunne udfolde sig som det menneske man er. Nogen ting er vi gode til i kommunen,- men inden for nogle områder er der bestemt plads til forbedring!

Så formålet er at udarbejde en vision for hvordan det gode liv ser ud for mennesker med handicap eller begrænsninger i 2050 og fokus på hvordan vi når dertil. Det har bl.a. resulteret i en række anbefalinger som forvaltningerne skal arbejde med – hver for sig og sammen i årene fremover.

Men et andet vigtigt formål er også, at mennesker med begrænsninger og deres pårørende oplever sig som hørt og at deres vilkår i livet bliver så gode og trygge som muligt.

Temaet i 2023 er ”Det gode arbejdsliv”. Det centrale element er her, at kommunen som arbejdsplads kan tiltrække velkvalificerede medarbejdere, der gerne vil bidrage til det daglige arbejde i en årrække. Det skal ses i lyset af de rekrutteringsudfordringer, der er, og den demografiske udvikling, vi som samfund ser ind i, Derfor er det vigtigt for Socialdemokratiet, at undersøge hvordan man som kommune kan arbejde på flere fronter for, at gør mængden af medarbejdere større og samtidig gøre Kolding Kommune som en arbejdsplads til et sted, hvor man har lyst til at søge ansættelse og blive som medarbejder igennem en årrække.

Anlægsmidler

Vi har taget fat om nogle af de større infrastruktur og anlægsprojekter – der er afsat 44 mio. kr. til en ny brandstation, da Falck/Brandstationen bor til leje på havnen og er ofte klemt inde af trafikken. Der er et ønske om, at udvikle Kolding som studie- og campusby med fokus på at skabe sammenhæng mellem byen og campus-området. En hjørnesten i den ambition er udvikling af området omkring inderhavnen, herunder etablering af et samlingssted, hvor innovation, socialøkonomiske virksomheder, cafémiljø m.v. samles samtidig med, at vi har en aktiv erhvervshavn.

Det er en Socialdemokratisk mærkesag at kæmpe for at få ingeniøruddannelse til Kolding, derfor er der sat 12,5 mio. kr. pr. år i håbet om at vi lykkes med at få etableret uddannelsen i Kolding, så vi kan skaffe vores virksomheder den arbejdskraft, de har brug for.

Vi har afsat 40 mio. kr. af til at forbedre krydset Fynsvej / Jens Holms Vej, som mange morgentrafikkanter kender alt for godt til – det tager dog nogle år inden forbedringerne kan mærkes, da det er et meget stort anlægsprojekt som kræver inddragelse af DSB. Endvidere er der afsat midler til en omfartsvej fra Fynsvej nord om Nr. Bjert som skal få trafikken til glide bedre.

Og vi har fælles besluttet at prioritere et stort, attraktivt boligområde i Kolding Nord ved Nr. Bjert / Birkemosevej. De næste år kommer der store boligudstykninger på begge sider af Fynsvej og omkring Birkemosevej og Sletteskovvej.

Lad os fælles kæmpe for, at vi igen får et endnu stærkere Socialdemokrati i Kolding Kommune. Vi er i gang med at sætte en ny retning med større fokus på velfærd og gode livsvilkår og klogere brug af anlægsmidlerne, så vi ikke hopper fra ø til ø når vi laver nye tiltag.

På vegne af byrådsgruppen

Gruppeformand Birgitte Munk Grunnet

Birgitte Munk Grunnet – Borgmesterkandidat 2021 Socialdemokratiet Kolding

Jeg arbejder for alle borgere i Kolding Kommune

Politik er ikke noget, der kun findes, når der er valgkamp. Demokrati  handler ikke kun om det kryds, der skal sættes på stemmesedlen i stemmeboksen, når der er valg. Det handler om den dialog og de samtaler vi har med hinanden, og de løsninger vi finder sammen. Det handler om det liv vi lever hver især. Jeg er optaget af de forskellige liv vi lever – uanset hvor vi bor, eller hvem vi er. Jeg elsker at snakke med mennesker, besøge virksomheder og uddannelsesinstitutioner og høre om, hvad der rører sig, og hvad der betyder noget. Det er det, der driver mig og giver mig inspiration og indblik i hverdagen og i de udfordringer vi har.

Som lokalpolitiker har vi et ansvar for at komme ud og fortælle om de politiske tanker, og hvad det, der besluttes i Byrådet betyder for borgerne.

Her på hjemmesiden kan du læse om Socialdemokratiets politik, og hvad jeg vil politisk.

 

Blå bog

Født den 31. juli 1968

Opvokset i Kolding, Lejrskov, Lunderskov og Vamdrup med min familie.

Uddannet Cand. Scient. Adm. kaldet forvaltning/politik og administration fra Aalborg Universitet 

Erhvervserfaring: Mens jeg læste har jeg bl.a. arbejdet i produktionsvirksomheder, hjemmeplejen, på plejehjem og på hoteller og restauranter.

Efter min uddannelse har jeg arbejdet hos:

 • Arbejdsformidlingen/Jobcentret
 • Vejdirektoratet med færdselssikkerhed
 • Kolding Sygehus, hvor jeg bl.a. rekrutterede udenlandske sygeplejersker
 • Region Syddanmark, hvor jeg arbejdede med de praktiserende læger
 • Kolding Kommune, som chefkonsulent inden for sundhedsområdet.

Jeg bor i Vamdrup med mine to børn og vores hund. Her er jeg også næstformand i skolebestyrelsen på Vamdrup Skole.

Jeg elsker at være sammen med min familie, min kæreste og mine venner og at være i min have.

Mine åndehuller, i en ellers travl hverdag er, når jeg støtter op omkring mine børns fritidsaktiviteter.

VALGPROGRAM

Nærhed i Kolding Kommune betyder:

 • at vi udvikler fælles løsninger og træffer beslutninger, så gode idéer ikke drukner i bureaukrati eller halve løsninger.
 • at vi løser opgaven tæt på den enkelte borger – med tillid til de ansattes faglighed og med respekt for de mennesker, de arbejder for og med.
 • at decentralisere beslutningsprocesser og arbejdsgange, så det er meningsfuldt, trygt og værdifuldt for borgeren og medarbejderen.
 • at tilbyde medarbejdere fuldtidsansættelser og efteruddannelse
 • at have fokus på godt arbejdsmiljø, så kommunen altid er en attraktiv og velfungerende arbejdsplads.

Gode vilkår for familier, børn og unge i  Kolding Kommune betyder

 • at de første 1000 dage er afgørende i et barns liv, så alle børn kommer godt fra start.
 • at sundhedsplejersker og andet uddannet personale er tæt på de unge familier med viden og erfaring og skaber tryghed for familierne.
 • at børn i daginstitutioner, vuggestuer og dagplejen møder kompetente voksne med tid til nærvær
 • at leg, læring og fællesskaber er altafgørende for overgangen til skole, ungdomsuddannelse og retning for voksenlivet.
 • at disse overgange sikres gennem hele barndommen og opleves trygge i et tæt samarbejde mellem barn, forældre og personale.
 • at tildele minimumsnormeringer til kommunens daginstitutioner, så det gavner børnene, forældrenes tillid og medarbejdernes faglighed og planlægning
 • at nedbryde den negative sociale arv gennem mødet med omsorgsfulde og kompetente medarbejdere og at gøre en særlig forskel for særligt sårbare familier.

Idræt i Kolding Kommune betyder:

 • at skabe optimale muligheder for bevægelse i skoler og institutioner og i fritids- og foreningslivet
 • at skabe alternativer bevægelsesmuligheder til det etablerede idrætsliv for ikke organiserede unge
 • at støtte idrættens frivillighed gennem uddannelse af trænere og ledere
 • at udvikle foreningsarbejde på tværs mellem kommunens foreninger
 • at motivere og bidrage til foreningernes muligheder for også at skabe relevante tilbud til sårbare unge
 • at støtte opbyggelse af fællesskaber og tiltag for både bredden og eliten

Folkeskolen i Kolding Kommune, betyder:

 • at eleverne går glade i skole og glade hjem – og at alle elever er en del af et eller flere fællesskaber.
 • at folkeskolen i lokalområdet er det naturlige valg for familien.
 • at alle elever sikkert kan cykle til og fra skole.
 • at folkeskolen har fokus på faglighed, trivsel, fællesskab.
 • at folkeskolen anvender undervisningsformer, der udfordrer alle elever.
 • at medarbejdere og ledere har mulighed for løbende efteruddannelse
 • at alle elever forlader folkeskolen med forudsætninger for at begynde en ungdomsuddannelse.
 • at prioritere flere kreative fag og flere håndværksfag.
 • at sfo er en aktiv del af skolens fællesskab og indgår i tværprofessionelle samarbejder
 • at den enkelte familie har mulighed for at vælge SFO plads som passer til familiens behov

Grøn samvittighed i Kolding Kommune betyder:

 • at vi forpligter os til opfyldelse af den socialdemokratiske regerings 70% CO2 reduktion i 2030
 • at vi arbejder målrettet på årligt at forbedre Kolding Kommunes biodiversitet
 • at vi målretter indsatser mod rent drikkevand, mere sammenhængende natur til gavn for mennesker, fugle, dyr og insekter
 • at byggerier på ”grønne områder” kompenseres gennem genskabelse andre steder.
 • at tænke værn mod ekstremt vejr som mulighed for nye naturområder
 • at prioritere et sammenhængende cykelstinet gennem hele kommunen

Kultur i Kolding Kommune betyder:

 • at turde støtte talenterne, eliten, amatørerne og begynderne i opbyggelse af udøvende kulturtilbud i Kolding
 • at dyrke mangfoldigheden ved at støtte og udvikle de etablerede og eksperimenterende, alternative spillesteder og scener, der appellerer til alle aldre, smage og interesser
 • at investere i kulturturisme til gavn for bosætning, virksomhedsudvikling og branding af hele kommunen

Handicapområdet i Kolding Kommune betyder:

 • at tryghed er afgørende i alle livsfaser – særligt for borgere, som er psykisk og fysisk udfordret.
 • at borger og pårørende er trygge ved de muligheder, der er til rådighed
 • at løsninger findes og gennemføres tæt på borgeren gennem inddragelse og dialog
 • at borger og pårørende oplever sig hørt, set og mødt
 • at handicapområdet organiseres i mindre enheder, som varetager hele opgaven.

Senior i Kolding Kommune betyder:

 • at der er forståelse af, at vi lever vores liv forskelligt, ældes forskelligt og på forskellige præmisser.
 • at løsninger tager udgangspunkt borgerens behov – i enhver situation.
 • at der er tilstrækkelig hjælp og støtte, når kræfterne mindskes
 • at fokusere på nærvær i ældreplejen frem for skematyranni
 • at ældreplejen organiseres i mindre, faste enheder
 • at hjælp, pleje og behov for genoptræning foregår så lokalt som muligt
 • at der bygges plejehjemsboliger i takt med stigningen i antallet af ældre seniorer
 • at man møder kendte ansigter hver dag

Erhverv i Kolding Kommune betyder:

 • at fremtidens godstransport er grøn og miljøvenlig
 • at tung lastbiltransport henvises til motorvejsringen gennem tvangsruter og leverancepladser
 • at varelevering i midtbyen udføres inden for bestemte tidsrum.
 • at Business Kolding er en helt central partner i vækst- og udviklingsplaner, med markant fokus på omstilling til grønnere teknologi og mere miljørigtige løsninger.
 • at der investeres yderligere inden for serviceerhverv og kulturel mangfoldighed med indtjening og gode jobmuligheder for øje.
 • at vedligeholde, udvikle og nytænke større og mindre attraktioner og oplagte udflugtsmål i hele kommunen
 • at tænke dynamisk og sætte retning i samarbejde med virksomheder, institutioner, fonde, selvstændige og organisationer for at fastholde job og skabe mere livsværdi for alle familier i kommunen

Økonomisk ansvarlighed betyder:

 • at der er styr på pengene i kommunen.
 • at sikker økonomistyring er langsigtet økonomisk tænkning og færre, ubehagelige overraskelser.
 • at øget velfærd kræver vækst, vilje og ansvarlighed for at tiltrække arbejdspladser, investeringer fra private investorer og anden privat kapital.
 • at tryghed og service følges ad, og at service og kvalitet hænger sammen.
 • og det kan borgere og virksomheder regne med.