Beretning fra Region Syddanmark

v/ Poul Erik Jensen, Regionsrådsmedlem

2022 blev et spændende år.

Efter mange år i kommunalpolitik, måtte jeg i oplæring for at komme i gang med helt nye fagområder. Især sundhedsvæsenet fylder rigtig meget i regionen.

Jeg havde sæde i både sundhedsudvalget og præhospitalsudvalget.

Det blev der rokeret om på, da vi i begyndelsen af september desværre mistede vores dygtige gruppefælle Jørn Lehmann Petersen, der var ramt af kræft.

Jeg blev af gruppen udpeget som ny miljøudvalgsformand – efter Jørn.

Ingen hemmelighed, at det er en post, som der er stor fokus på. Oprydningen efter de store generationsforureninger fylder meget. Vi er godt på vej med oprydningen efter Grindstedværket i Kærgaard Klitplantage. – og er færdige i 2027.  Også på Himmark Strand på Als er vi ved at gøre klar til start med oprydning af affald fra Danfoss – med forventet afslutning i 2025. Det sker i et samarbejde med Sønderborg Kommune og Danfoss. Den sværeste opgave venter stadig i Grindsted by, hvor der er omfattende forurening fra Grindstedværket. Vi forventer, at regering og Folketinget vil afsætte de nødvendige penge, når der skal forhandles i 2023.

Sideløbende har vi i miljøudvalget ansvaret for oprydning af forurening fra renserier, tankstationer, gartnerier og mange andre former for virksomheder. Der er registreret 10.000 forurenede områder i Syddanmark, så vi kommer kun ind i billedet, hvor der er risiko for liv og helbred. På årsbasis har vi 10 millioner til rådighed til undersøgelser og oprensning af den type grunde.

Derudover er der rigtig mange PFAS-forureninger, som vi i øjeblikket har afsat tre millioner kr til på årsbasis. Bl.a. skal vi lave afværgeforanstaltninger for at sikre de områder, hvor der hentes drikkevand.

SYGEHUSE MED VENTELISTER.

Covid-19 pandemien er hovedårsag til lange ventelister på sygehusene.

På rigtig mange områder er der alt for lange ventelister. Derfor er der igangsat en række tiltag, bl.a. i samarbejde med de privat praktiserende speciallæger. Der er desuden klinikker på vej, hvor sygehusets personale kan arbejde efter arbejdstid. Selvfølgelig på frivillig basis.

For os i Socialdemokratiet er det afgørende med et godt arbejdsmiljø. Derfor er der afsat ekstra penge til aflønning af sundhedspersonalet i de pressede områder. Der investeres desuden i at tiltrække nyt personale og i at fastholde det personale, vi har. Bl.a. er der behov for større fleksibilitet, hvis vi skal fastholde seniorerne. Det sker i et tæt samarbejde med personalets organisationer.

HVEM KØRER AMBULANCEN.

I begyndelsen af 2023 skal regionsrådet tage stilling til, hvem der skal køre ambulancerne i de kommende år. Det hænger sammen med, at kontrakten med ambulanceselskabet Responce udløber.

I Socialdemokratiet ser vi gerne, at regionen hjemtager ambulancedækningen i Trekantområdet. Dermed kan regionens ambulanceselskab Ambulance Syd dække hele regionen.

Men det møder modstand hos det borgerlige flertal. Så alt peger på, at Trekantområdet kommer i et udbud – og at der kommer et nyt privat ambulanceselskab. Til gengæld vil der være et solidt flertal for at beholde Ambulance Syd i den øvrige del af regionen.

HURTIG HJÆLP REDDER LIV

Ved ulykker og akutte sygdomstilfælde er det afgørende med hurtig hjælp. Derfor udbygges ambulancedækningen, bl.a. ved Haderslev og Vejle.

Bemandede akutbiler og hjerteløbere spiller også en afgørende rolle i at hjælpe, indtil ambulancen er fremme.

Vores dygtige reddere og paramedicinere vil også være i stand til at give den nødvendige behandling på skadesstedet via et tæt samarbejde med sygehuset.

Regionen vil også i de kommende år investere i ambulancer, hvor der er det nødvendige udstyr – som på sygehusenes fælles akut modtagelse (FAM).

Der har været et forsøg i gang i Odense, hvor man er rykket ud på plejehjem. Her er beboere med akut sygdom blevet hjulpet på stedet. Dermed har de undgået indlæggelse. Det har været en gevinst for de ældre, der er kommet til hægterne igen – uden at skulle flyttes til sygehuset.

Det vil vi helt sikkert se mere af i de kommende år.

SAMARBEJDE ER NØDVENDIGT

Det er nødvendigt med et meget tættere samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og de almen praktiserende læger. Det bliver organiseret i nye sundhedsklynger omkring akutsygehusene.

I regionen bliver der fire sundhedsklynger, bl.a. et omkring Sygehus Lillebælt.

Og det vedrører især ældre medicinske borgere, borgere med kronisk sygdom og borgere med psykiske lidelser.

Det er alle sammen borgere, der ofte er i kontakt med sygehusene, kommunerne og lægerne.

KOLDING SYGEHUS

Regionsrådet har netop bevilget 67 millioner kroner til en renovering og udbygning af fødeafdelingen på Kolding Sygehus. Der blev i 2021 født 3.629 børn på sygehuset. Kun overgået af Odense med 4.783. På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg var der sidste år 1.817 fødsler og i Aabenraa 1.688.

 Et flertal i regionsrådet har desuden sagt ja til en privat fødeklinik i Kolding med en kapacitet på op til 240 fødsler om året.  Socialdemokratiet stemte imod, da det ville blive en alt for dyr ordning for regionen. 

Regionen har i 2022 også besluttet at bygge et blodplasmacenter i Kolding.

På årsbasis vil det kunne producere 17,5 ton plasma, som bl.a. bruges til fremstilling af medicin. Herunder til gavn for patienter med blødersygdomme, hvor blodet ikke størkner som normalt.

Fremstilling af plasma kræver en masse blod. Det vurderes, at der bliver behov for op mod 6.000 bloddonorer, som skal tappes fire til fem gange årligt.

Det forventes at det nye plasmacenter i Kolding vil stå færdig i slutningen af 2024

Poul Erik Jensen

Medlem af regionsrådet siden 1 januar 2022.

 • Formand for regionens miljøudvalg.
 • Medlem af præhospitalsudvalget.
 • Derudover bl.a. medlem af bestyrelsen for AMU-Syd
 • Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp
 • Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp
 • Praksisplanudvalget
 • Politisk styregruppe for Sundhedscenter Haderslev
 • Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet
 • Politisk følgegruppe –
  – Råstoffer til Klimatilpasning 
  – Politisk følgegruppe – Himmark Strand  – Politisk følgegruppe Grindsted

Politisk har jeg naturligt nok især prioriteret miljøpolitikken meget højt.  Et rent miljø er afgørende for vores sundhed. Desværre vil det tage mange år at få ryddet op efter fortidens synder. Men vi er i gang – og den nyeste udfordring er PFAS. Også her skal der sættes aktivt ind– bl.a. for at redde vores drikkevand.

Desuden er det for mig meget afgørende med et veldrevet sundhedsvæsen. Og så skal der være hurtig hjælp, når ulykken sker. Hurtig hjælp redder liv. Det er et af de områder, som har meget høj prioritet – og som præhospitalsudvalget har ansvaret for.  

Privat bor jeg i Vamdrup sammen med min kone Rita. Vi har fire børn og fem børnebørn. Jeg har arbejdet som journalist gennem 41 – langt de fleste år på DR Syd. Gennem de seneste fem år har jeg drevet en lille selvstændig håndværkervirksomhed med speciale i renovering af huse, herunder taglægning.

Du kan også se min video i forbindelse med valget i efterår 2021 på min facebookside :

https://www.facebook.com/poulerik.jensen.794/videos/1552034494980522

Med venlig hilsen
Poul Erik Jensen